Novela zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Tento zákon stanoví postup orgánů činných v trestním řízení při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo při uspokojení nároku poškozeného a při správě zajištěného majetku. Oprávněnou pozornost budí zejména navržené znění § 12 odst. 2 zmíněného zákona, kde se navrhuje, aby bylo možné zajištěný majetek prodat i bez souhlasu obviněného jestliže lze předpokládat, že majetek podlehne rychlé zkáze nebo jiné závažné škodě, rychle ztratí na tržní hodnotě nebo pokud s výkonem správy zajištěného majetku budou spojeny nepřiměřené náklady.

Půjde tak o možnost prodat majetek obviněného ještě před tím, než bude pravomocně odsouzen pro trestný čin za který je stíhán. Tento vládní návrh novely budí oprávněný nesouhlas napříč odbornou veřejností. Kritické stanovisko k němu zaujala také Unie obhájců ČR zde, která novele vytýká porušení ústavně zaručených lidských práv. Především dle ní novela porušuje zásadu presumpce neviny.  Obvinění se určité osobě sděluje, nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti, že byl spáchán trestný čin určitou osobou. Nejde o odsuzující rozhodnutí, vina musí být obviněnému prokázána. Novela však umožňuje již v této fázi majetek odsouzeného prodat, což Unie obhájců ČR považuje za trest již na samém počátku vyšetřování. Tím prakticky dochází i k porušení práva vlastnit majetek. Unie dále kritizuje nedostatečné vymezení majetku, který lze prodat a to s ohledem na vágní podmínky v §12 odst. 2 písm. a) – d), zejména tu týkající se nákladné správy, kdy si lze reálně představit, že stát prodá určitý majetek pakliže ke správě zajištěného majetku nebude mít dostatek finančních či lidských zdrojů. Prodej má probíhat dle postupů  stanovených v jiných právních předpisech (zákon o věřejných dražbách, exekuční řád, občanský soudní řád), což ovšem nezaručuje výnos odpovídající 100% tržní ceny majetku. Navíc může jít o prodej majetku, ke kterému má obviněný silný osobní vztah a jehož tržní hodnota neodpovídá hodnotě, kterou má pro obviněného.

Dle Unie obhájců ČR tak „v rozporu se zásadou presumpce neviny majetek, který je zajišťován pro případnou náhradu škody anebo pro výkon trestu propadnutí majetku, bude fakticky prodán ještě dříve, než bude o vině rozhodnuto.“ S takovým závěrem se zcela ztotožňuji.

Jak je uvedeno výše, novela již prošla legislativním procesem na půdě Parlamentu ČR a byla 25.3.2015 předložena k podpisu prezidentu republiky.