Prodloužení lhůty k projednání přestupku – změny v zákoně o přestupcích

Zákonem č. 204/2015 Sb., došlo od 1.10.2015 k novelizaci řady stávajících zákonů, mimojiné také zákona o přestupcích. Cílem tohoto článku je shrnout nejpodstatnější změny týkající se zákona o přestupcích

Nejpodstatnější změna se týká lhůty pro projednání přestupku. Zejména v případě přestupků v silničním provozu bývalo zvykem projednání přestupku obstrukcemi protáhnout na déle než 1 rok od spáchání, jelikož uplynutím 1 roku zanikla odpovědnost za přestupek a nebylo možné jej projednat. Tím se hříšník své odpovědnosti vyhnul. Uvedená novela však tento přístup změnila, kdy jednak stanovila, že zahájením řízení o přestupku se ona jednoroční lhůta přerušuje, tedy neběží a současně prodloužila lhůtu pro zánik odpovědnosti za přestupek na 2 roky. Zjednodušeně to znamená, že k zániku odpovědnosti za přestupek dochází až po 2 letech, narozdíl od 1 roku, který platil dosud.

Zmíněná novela dále přinesla především zpřísněný sankcí v podobě finančních pokut. V případě přestupků řešených v blokovém řízení je nyní obecnou, maximální výší pokuty, částka 5.000,- Kč namísto původní částky 1.000,- Kč. Zvýšila se i sazba pro příkazní řízení z čátsky 4.000,- Kč na 10.000,- Kč. Pokud ovšem přestupkový zákon či jiný zákon stanoví sankci vyšší, použije se ona vyšší sankce.

Zpřísněný doznaly sankce i u mladistvých, tedy osob, kterým je mezi 15. a 18. rokem u kterých horní hranice finanční pokuty činí 5.000,- Kč namísto dřívějších 2.000,- Kč.

Dále došlo k rozšíření případů, které lze postihnout jako přestupek proti veřejnému pořádku, když nově jde o maření vykázání z obydlí na základě jiného právního předpisu nebo rozhodnutí soudu o povinnosti dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo o povinnost zdržet se styku s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní, za což nově hrozí pokuta do 10.000,-Kč.

Příšnější sankce se týkají i přestupků proti občanskému soužití, za něž hrozí pokuta až do 20.000,-Kč. To samé platí u přestupků proti majetku.