Záruční účinky indosamentu směnky

Směnky a šeky upravené zákonem č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, patří k nejstálejším právním normám v českém právním řádu, neboť se tento zákon dočkal od roku 1950, kdy byl přijat pouhých X novelizací. Směnky a šeky patří k běžným instrumentům využívaným v rámci závazkových vztahů, zejména v podnikatelské sféře. Objevují se však i ve vztazích mezi nepodnikateli. Ačkoliv je jejich úprava jednou z nejustálenějších, přesto i v současnosti dochází při nakládání zejména se směnkami k častým chybám a přehmatům.

Pro směnku vlastní i pro směnku cizí platí, že jsou převoditelné rubopisem, neobsahují-li doložku, která takový způsob převodu vylučuje. Rubopis nebo také indosament je písemný projev vůle dosavadního majitele cenného papíru, kterým chce tuto listinu převést na jiného. Obssahuje zpravidla předpokládanou doložku, identifikace nového majitele směnky a podpis převádějícího majitele. Lze provést také blankorubopis, kde není nový majitel uveden.

Vlastníci převádějící směnky v této souvislosti často zapomínají na ustanovení v čl. I § 15 odst. 1 a § 77 odst. 1 zákona směnečného a šekového, dle kterých platí, že: „není-li tu opačné doložky, indosant (převodce směnky) odpovídá za přijetí a zaplacení směnky.“ Z uvedeného plyne, že převodce směnky odpovídá novému majiteli za to, že směnka bude přijata a proplacena. V případě, že je směnka předložena dlužníkovi k proplacení a ten ji neuhradí, může se tedy nový majitel směnky v tomto případě domáhat zaplacení prostřednictvím soudu, kde žaloba může směřovat jak vůči dlužníkovi tak indosantovi (původnímu vlastníkovi) současně.

Tomuto důsledku se lze vyhnout nejlépe uvedením příslušné doložky vylučující záruční účinky. Případně lze uzavřít písemnou dohodu o podmínkách převodu směnky, kde budou přesněji specifikovány. Jak judikoval v nedávné době Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 19.2.2015, sp. zn. 29 Cdo 181/2013, může mít stejný význam, tedy vyloučení záručních účinků, i dohoda, byť  uzavřená v konkludentní formě, mezi indosantem a indosatářem (novým majitelem směnky) byla-li obsahem námitek proti směnečnému a platebnímu rozkazu.

Vzhledem k rigidnosti právní úpravy týkající se směnek však lze jedině doporučit, aby byla jakákoliv dispozice se směnkami osobou bez daných znalostí či zkušeností konzultována s odborníkem a veškerá ujednání o podmínkách převodu vyznačena buď přímo na směnce skrze příslušnou doložku nebo alespoň v související písemné dohodě.